Privacyverklaring

Privacyverklaring zorgboerderij Willemshoeve

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-03-2022.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Zorgboerderij Willemshoeve

Gilzerbaan 17

5133 AA  Riel.

06-27500861

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zorgboerderij Willemshoeve verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Zorgboerderij Willemshoeve verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • Medische gegevens

 

Doeleinden

Zorgboerderij Willemshoeve verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat zorgboerderij Willemshoeve hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

Zorgboerderij Willemshoeve verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft. Zorgboerderij Willemshoeve deelt, indien zij hiertoe gerecht is persoonlijke gegevens met zorgkantoren en gemeenten.

 

Bewaren gegevens

Zorgboerderij Willemshoeve zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat de Willemshoeve zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft zorgboerderij Willemshoeve passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Rechten

U heeft het recht om zorgboerderij Willemshoeve een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u zorgboerderij Willemshoeve verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Zorgboerderij Willemshoeve, Gilzerbaan 17 5133 AA  Riel. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06-27500861. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door zorgboerderij Willemshoeve, laat dit dan vooral aan ons weten. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-03-2022. De Willemshoeve kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website geplaatst.  

Zorgboerderij Willemshoeve

Gilzerbaan 17

5133AA Riel

Bankrekening NL06RABO0374374260

©2021 Zorgboerderij Willemshoeve